ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Աջակցություն տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններին»«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը 2020թ. փետրվար ամսից իրականացնում է «Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ» ծրագիրը՝ ֆինանսավորվելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից: ՀԿ-ն իրականացրել է կարիքի գնահատում և արդեն 130 քաղաքացիների հետ կնքվել են ծառայությունների մատուցան պայմանագրեր:   

Ծրագրի նպատակն է՝ խնամքի կարիք ունեցող, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված՝ տարեց և/կամ հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց տնային պայմաններում խնամք և սոցիալական ծառայությունների տրամարդրումը:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

1.խնամքի ծառայություններ հայցող շահառուի անհատական կարիքների գնահատում և գնահատված կարիքներին համարժեք ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքում,

2. անհատական սոցիալական ծրագրի կազմում,

3.խնամքի ծառայությունների տրամադրում շահառուի հետ կնքված պայմանագրին, ծառայությունների մատուցման ժամանակացույցին և անհատական սոցիալական ծրագրին համապատասխան (կենցաղային սպասարկում, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սոցիալական խորհրդատվության տրամադրում, հոգեբանական օգնության տրամադրում),

4.մշակութային միջոցառումների և էքսկուրսիաների կազմակերպում,

5.ուղեկցման ծառայություններ: