ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտումԾրագրի նպատակն է՝ բարելավել գործատու և աշխատող հարաբերությունները՝ դրանք դարձնելով իրավահարաբերություններ՝ ներկայացնելով հիմնավորված և վստահելի առաջարկներ, հետամուտ լինելով վերջիններիս ներառմանն ու իրացմանը՝ ի նպաստ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու են հետևյալ գործողությունները.

·Աշխատանքային պայմանագրերի ոլորտում ուսումնասիրության իրականացում

·Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների փաթեթի մշակում/Policy Paper՝ ուղղված որոշում ընդունող մարմիններին

·Ջատագովության գործողությունների մշակում և իրականացում

·Աշխատանք թիրախավորված պետական կառավարման մարմինների հետ՝ ուղղված առաջարկների ներառմանն ու կատարմանը: