ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության

Ծրագրով նախատեսվում է  բարելավել ՀՀ 4 մարզերում (Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք և Վայոց Ձոր) ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների և համայնքահեն աջակցության կենտրոնների կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակը և արդյունավետությունը՝ մեծացնելով ՔՀԿ-ների ազդեցությունը այս ոլորտների հանրային քաղաքականությունների մշակման և իրականացման գործընթացներում։