ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Սոցիալական ծառայությունների պատվիրակման համակարգի զարգացումը Հայաստանում ՔՀԿ-ների և նրանց թիրախ խմբերի հզորացման միջոցով

<<Արմավիրի զարգացման կենտրոն>> ՀԿ-ն իրականացնում է <<Սոցիալական ծառայությունների պատվիրակման համակարգի զարգացումը Հայաստանում ՔՀԿ-ների և նրանց թիրախ խմբերի հզորացման միջոցով>> ծրագրիը` նպատակ ունենալով զարգացնել սոցիալական ծառայություններ մատուցող ՔՀԿ-ներին և հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին: Ծրագրիը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: